Α) Οδηγίες για εγγραφή χρηστών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) ΕΣΠΑ

Δικαιούχοι έργων ΕΣΠΑ 2014-2020

Δικαιούχοι έργων ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ηλεκτρονική Υποβολή)

Χρήστες Διαχείρισης ΕΣΠΑ 2014-2020 και 2007-2013

Γενικές Οδηγίες προς του χρήστες του ΟΠΣ

Μερικές οδηγίες τεχνικής φύσης - Σημαντικές διευκρινίσεις

Επιπλέον, χρήσιμο είναι να τονιστεί ότι όταν ένας χρήστης συνδέεται στην εφαρμογή διαδοχικά με διαφορετικούς κωδικούς (π.χ. δικαιούχος σε διαφορετικά ΕΠ) πρέπει να κάνει επανεκκίνηση του browser.

Για οδηγίες συμπλήρωσης των δελτίων καθώς και για κωδικοποιημένα στοιχεία που χρειάζεστε, μπορείτε να ανατρέξετε στις ιστοσελίδες www.espa.gr και www.ops.gr.

Οδηγίες χρήσης της εφαρμογής και ψηφιακό εκπαιδευτικό λογισμικό μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.ops.gr/Εκπαίδευση χρηστών/Εκπαιδευτικό υλικό

Β) Πληροφορίες για την πρόσβαση στις εφαρμογές του ΟΠΣ

Μερικές οδηγίες τεχνικής φύσης(για τα υποσυστήματα του ΟΠΣ)